Wspieramy

zrównoważone budownictwo

Budownictwo jest sektorem charakteryzującym się dużym zużyciem energii i wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatu. Materiały budowlane zapewniające zwiększoną efektywność energetyczną budynków i wpływające na redukcję emisji w cyklu życia obiektów mają potencjał rozwoju w perspektywie długoterminowej. Produkty H+H wykazują takie właściwości.

H+H jest sygnatariuszem UN Global Compact, wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju, co więcej nasze cele redukcji prowadzące do zeroemisyjności zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Target.

Wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju jest kilka szczególnie istotnych strategicznie dla H+H. Produkty H+H przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych miast i społeczności (SDG 11) oraz do osiągania większej efektywności energetycznej (SDG 7), wynika to z wysokiego zużycia energii i wysokiej emisji gazów cieplarnianych przez sektor budownictwa.

H+H stara się również zminimalizować negatywny wpływ swoich działań na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju: 3, 8, 9, 10, 12, a także przy współpracy z producentami cementu i wapna dążymy do zmniejszenia emisji w całym cyklu życia produktów (SDG 17).

W roku 2022 odnotowaliśmy solidny postęp, jeśli chodzi o cele ustanowione w "Raporcie Zrównoważonego Rozwoju" w roku ubiegłym. Zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla zgodnie z naszym zobowiązaniem w ramach inicjatywy Science Based Targets („SBTi”), zaangażowaliśmy dostawców, w celu zmniejszenia emisji naszego Zakresu 3, poprawiliśmy również nasze wyniki względem bezpieczeństwa. W roku 2022 wdrożyliśmy standard Task Force on Climate-related Financial Disclosures („TCFD”) w celu zapewnienia transparentności w zakresie ryzyka i szans związanych z klimatem (a wynikających z działalności Grupy) i, aby upewnić się, że jesteśmy właściwie ukierunkowani na przyszłość. W ramach tego procesu, ponownie potwierdzono, że emisja dwutlenku węgla to kluczowy czynnik ESG dla H+H. [...]

Nasze naukowo potwierdzone cele określają redukcje emisji gazów cieplarnianych, które osiągniemy, jako Grupa, w naszych Zakresach 1,2 oraz 3 do roku 2030, są one jednocześnie zgodne z założeniami Porozumienia Paryskiego oraz celami klimatycznymi UE. W naszym łańcuchu dostaw, podejmowanych jest wiele działań, które dają nam przekonanie, że nasze cele redukcyjne są możliwe do osiągnięcia. Nie będzie to jedna wielka zmiana, ale kolejne stopnie wprowadzania usprawnień, udoskonalania nowych technologii, stanowiące wspólny wysiłek łańcucha dostaw w kierunku dostarczania materiałów ściennych z mniejszą niż zerową emisją dwutlenku węgla. Przy zmianie warunków makroekonomicznych, aspekt kosztowy staje się nawet ważniejszy – a transformacja (która nie jest swobodnie dostępna) niesie za sobą koszty. [...]

Zgodnie z naszym celem zapewnienia lepszych domów i miejsc pracy naszym społecznościom, przykładamy dużą wagę do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa w naszych zakładach poprzez koncentrację na celu „Zero Wypadków” („Zero Harm”). Nadal opracowujemy i wzmacniamy nasze programy wewnętrzne i widzimy, że przynoszą one efekty. W roku 2022 odnotowaliśmy rekordowo niski wskaźnik wypadkowości (LTIF) wynoszący 3.6. Kontynuujemy wspieranie lokalnych inicjatyw
i kampanii z zakresu zdrowia psychicznego, są one częścią działań podejmowanych w Grupie w ramach umacniania postawy atrakcyjnego pracodawcy. [...]

Zapoznaj się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2022

W roku 2021 spełniliśmy obietnice, które złożyliśmy w „Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2020”, zobowiązując się do ambitnego, naukowo uzasadnionego celu redukcji emisji o 1,5°C (zgodnie ze scenariuszem Porozumienia Paryskiego).

Z dumą możemy się z Państwem podzielić informacją, że cel ten został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets. W ten sposób H+H stało się pierwszym producentem betonu komórkowego (AAC) i elementów silikatowych (CSU) oraz jedną z zaledwie sześciu firm w sektorze produktów budowlanych w Europie, których naukowo uzasadnione cele zostały zatwierdzone zgodnie ze scenariuszem 1,5°C.

Cel ten określa redukcję emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3, jaką zamierzamy osiągnąć jako firma do 2030 roku, i dostosowuje nas do Porozumienia Paryskiego oraz do celów klimatycznych UE. […]

Obserwujemy rosnące zainteresowanie dekarbonizacją europejskich zasobów budowlanych, które odpowiadają za znaczną części europejskiej emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatyczne. Materiały budowlane takie jak beton komórkowy (AAC) i silikaty (CSU) oferowane przez H+H są w dobrej pozycji do długoterminowego wzrostu, ponieważ są one kluczowymi komponentami energooszczędnych, bezpiecznych i przystępnych cenowo budynków mieszkalnych oraz pomagają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia budynków. […] W tym kontekście zrównoważony rozwój jest dla H+H strategicznym bodźcem do dalszego rozwoju. […]

Choć w dużej mierze skupiliśmy się na przyjęciu rygorystycznego podejścia opartego na nauce, w ciągu 2021 roku H+H poczyniło postępy w innych obszarach zrównoważonego rozwoju, kontynuując wsparcie dla inicjatywy UN Global Compact i odnawiając nieustanne zaangażowanie w tę inicjatywę i jej zasady. […]

Zapoznaj się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2021

Rok 2020 był ważnym kamieniem milowym w podróży H+H w kierunku zrównoważonego rozwoju. To rok, którym, zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto w naszych produktach i działaniach do 2050 roku oraz do przystąpienia do inicjatywy UN Global Compact1. Dokument „Raport Zrównoważonego Rozwoju H+H 2020”2 stanowi także ważny kamień milowy w podróży H+H w kierunku zrównoważonego rozwoju. […]

Jest to pierwszy samodzielny "Raport Zrównoważonego Rozwoju H+H". Zawarte są w nim odniesienia do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ („SDGs”3), na które, naszym zdaniem, możemy mieć największy wpływ.

Przekazujemy istotne informacje finansowe dotyczące zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami Nasdaq4 oraz standardu SASB5. Poprzez raportowanie w oparciu o SDGs, Nasdaq
i SASB chcemy zwiększyć przejrzystość w zakresie ryzyka i możliwości związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem oraz pokazać jak wypełniamy nasze zobowiązania. […]

Analiza cyklu życia („LCA”6) przeprowadzona w 2020 roku na naszym autoklawizowanym betonie komórkowym („AAC”) i bloczkach silikatowych („CSU”) wykazała, że H+H jest na dobrej drodze do osiągnięcia zerowych – a być może nawet ujemnych - emisji do 2050 roku.

Zapoznaj się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2020


1 United Nations Global Compact, to inicjatywa ONZ skupiająca zrównoważony biznes
2 Pełna treść raportu dostępna do pobrania poniżej
3 Sustainable Development Goals
4 National Association of Securities Dealers Automated Quotations – duńska giełda papierów wartościowych
5 Sustainability Accounting Standards Board - organizacja non-profit działająca w celu opracowania standardów rachunkowości zrównoważonego rozwoju
6 Life-cycle analysis