SDGs

Cele zrównoważonego rozwoju. Co oznaczają dla budownictwa?

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały sformułowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. W języku angielskim są one określane jako Sustainable Development Goals (w skrócie SDGs). Cele określają działania, które powinny być podejmowane na rzecz przemian i przeobrażeń świata w różnych jego aspektach, mają zwrócić uwagę na możliwości zaspokajania aktualnych potrzeb ludzi w sposób zrównoważony, czyli z poszanowaniem środowiska naturalnego i z uwzględnieniem jakości życia przyszłych pokoleń. Jak odnoszą się one do sfery budownictwa? Cele Zrównoważonego Rozwoju mają z nią wiele wspólnego. Na które SDGs mogą mieć wpływ producenci materiałów ściennych odpowiemy na przykładzie założeń przyjętych przez Grupę H+H.

Najważniejsze Cele Zrównoważonego Rozwoju dla branży budowlanej
Z uwagi na fakt, że miasta na świecie zajmują zaledwie około 3 proc. obszaru ziemi, ale jednocześnie zużywają do 80 proc. energii i wytwarzają 75 proc. dwutlenku węgla, ważne jest, by szczególnie na terenach miejskich zadbać o ograniczenie owej emisji i stopniowe doprowadzenie do zmniejszenia zanieczyszczania środowiska naturalnego.

W branży budowlanej (w ocenie Grupy H+H), szczególną rolę odgrywa kilka spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju:

  •  3. Dobre zdrowie i jakość życia,
  • 7. Czysta i dostępna energia,
  • 8. Wzrost gospodarczy i godna praca,
  • 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
  • 10. Mniej nierówności,
  • 11. Zrównoważone miasta i społeczności,
  • 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
  • 17. Partnerstwa na rzecz celów.

Cel 3. obejmuje działania pozwalające na zapewnienie wszystkim ludziom, w każdym wieku, zdrowego życia. Obejmuje on wszystkie działania zmierzające do zmniejszenia przypadków przedwczesnej śmiertelności. Cel 3. nie dotyczy bezpośrednio materiałów ściennych, jednak to one będąc produktem tworzącym miejsca, w których mieszkamy, uczymy się czy pracujemy powinny wspierać osiąganie jego założeń. Elementy tworzące System Budowy H+H są odporne na działanie pleśni i grzybów, mają niską promieniotwórczość naturalną i nie emitują żadnych szkodliwych związków, tym samym wspierając tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc do życia.
   
Cel 7. zakłada zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Spełnienie założeń celu 7. w kontekście materiałów budowalnych to między innymi ich wysoka izolacyjność termiczna oraz akumulacyjność cieplna – są to cechy materiałowe, którymi charakteryzują się (kolejno) beton komórkowy oraz silikaty.
 
Kolejnym celem, na który producenci materiałów budowlanych mają pośredni wpływ jest cel 11. Dążący do tego, aby miasta i osiedla ludzkie uczynić bardziej bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Przekładając te założenia na branżę produkcji materiałów budowlanych otrzymujemy wymaganie zadbania (przy wprowadzeniu produktów na rynek) o spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa oraz nie wywoływanie negatywnego wpływu na środowisko (ani na użytkowników obiektów) w całym cyklu życia budynku. Wsparcie w osiąganiu założeń celu 11., to również dążenie do zapewnienia jak największej efektywności energetycznej obiektów, elementy Systemu Budowy H+H pozwalają ją osiągnąć poprzez swoje cechy materiałowe, co jest bezpośrednio powiązane z celem 7.

Cele 9. oraz 12. są ściśle związane z produkcją. H+H podejmuje działania ukierunkowane na prowadzenie odpowiedzialnej produkcji i wdrożenie szeroko rozumianej innowacyjności, zarówno pośród oferowanych produktów jak i w sposobie prowadzenia swojej działalności.
   
W ocenie Grupy H+H niemniej istotne są również cele zrównoważonego rozwoju dotyczące naszych pracowników i naszej polityki zatrudnienia, w tym głownie cel 8. oraz 10. Zapewnienie godnych warunków pracy jest dla nas priorytetem, podobnie jak niedopuszczenie do jakiegokolwiek przejawu dyskryminacji w miejscu pracy.

Cel 17, tj. „Partnerstwo na rzecz celów” rozumiemy jako minimalizację negatywnego wpływu swoich działań na realizację poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, we współpracy z naszymi partnerami (w tym m.in. z producentami cementu oraz wapna). Podejmowane działania mają doprowadzić do zmniejszania emisji w całym cyklu życia produktów.

Podejście do zagadnień zrównoważonego rozwoju w Grupie  H+H
Grupa H+H jako partner w budowaniu ścian dąży do osiągnięcia tytułu partnera dla środowiska. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie zrównoważonej transformacji europejskich miast i społeczności m.in. poprzez dążenie do rozwoju produktów i metod ich aplikacji, które zwiększają efektywność energetyczną i obniżają emisję dwutlenku węgla w cyklu życia budynków.
W 2020 roku Grupa H+H zleciła przeprowadzenie analizy cyklu życia swoich produktów: autoklawizowanego betonu komórkowego i elementów silikatowych. Wykazała ona, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050 (a nawet mamy potencjał do osiągnięcia do roku 2050 ujemnej emisji netto). Kolejnym krokiem podjętym w kierunku realizacji naszych przyjętych założeń jest opracowanie konkretnych sposobów zmniejszenia emisji dla naszych produktów oraz działań. Poszukujemy metod redukcji: mierzalnych, zweryfikowanych i opartych na nauce.

Warto zauważyć, że rok 2020 był bardzo ważny dla Grupy H+H nie tylko z powodu podjęcia wyzwania doprowadzenia do zerowej emisji netto do 2050 roku (zarówno z naszych produktów, jak i z realizowanych przez nas działań), dodatkowo w roku 2020 Grupa H+H przystąpiło do UN Global Compact, czyli największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Powołana została ona w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ.

Jako Grupa H+H zleciliśmy przygotowanie pierwszego, autonomicznego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, wskazuje on jasno punkt, w którym obecnie jesteśmy, obszary, na które mamy największy wpływ oraz daje bardzo dobry punkt bazowy do monitorowania postępów na drodze do osiągania celów, które przed sobą stawiamy.

 

Produkcja silikatów. Jak przebiega i jakie jest znaczenie poszczególnych etapów?
Historia silikatowych elementów murowych. Jak to wszystko się zaczęło?
Ochrona przed zarysowaniem. Jak murować, aby zminimalizować ryzyko powstania rys?
Beton komórkowy różnych gęstości. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami?