Nadproża artykuł

Wykonywanie nadproży

Przy wykonywaniu otworów w murze z elementów Systemu Budowy H+H można stosować różne rodzaje nadproży, w całości wykonane na placu budowy jako wylewane (w szalunku tradycyjnym lub w szalunku traconym wykonanym z kształtek U –  lub prefabrykowane z elementów żelbetowych oraz z elementów z betonu komórkowego. Do wykonania nadproży w elementach szalunku traconego należy stosować wyłącznie kształtki U z silikatów dla elementów silikatowych oraz kształtki U z betonu komórkowego dla bloczków z betonu komórkowego, połączenie dwóch różnych materiałów stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia muru. Przed betonowaniem elementy murowe trzeba starannie oczyścić z pyłu i kurzu, a następnie obficie zwilżyć wodą. Głębokość oparcia nadproży na murze należy przyjmować zgodnie z projektem lub według wytycznych producenta prefabrykatów nadprożowych.

Jeśli wysokość posadowienia nadproża nie pozwala na oparcie elementu nadprożowego na warstwie bloczków o pełnej wysokości, w przypadku ścian wykonywanych z betonu komórkowego, można zastosować podcięcie bloczków obniżające pozycję montowanego nadproża. Głębokość podcięcia uzależniona jest od wymaganej głębokości oparcia nadproża. Zalecana pozostawiona wysokość bloczka po podcięciu wynosi minimum 12 cm.

Dla przegród wykonanych z elementów z betonu komórkowego (elementów nadprożowych z betonu komórkowego nie zaleca się  wykonywać w ścianach wzniesionych z elementów silikatowych), w ofercie H+H można znaleźć prefabrykowane belki nadprożowe. Są to H+H Belki nadprożowe – zbrojone oraz H+H Nadproża TEMPO N – niezbrojone. H+H Belki nadprożowe - zbrojone są, pod względem budowlanym, bardzo dobrym uzupełnieniem konstrukcji murowej wykonanej z betonu komórkowego H+H. Rozwiązanie takie pozwala na praktyczne wyeliminowanie efektu mostków cieplnych (bardzo dobre właściwościom izolacji cieplnej) i osiągnięcie jednolitej powierzchni pod warstwę tynku. Znajdują one zastosowanie jako nośne elementy konstrukcji, które wraz z nadmurówką (warstwa bloczków wymurowana bezpośrednio nad belkami nadprożowymi)  tworzą gotowe nadproże. Nadproża TEMPO N to element z betonu komórkowego tworzący lekki, gotowy wariant nadproża. Znajdują zastosowanie jako nadproże okienne lub drzwiowe w ścianach działowych. Obydwa rodzaje nadproży prefabrykowanych z betonu komórkowego łączy: brak konieczności wykonywania szalunku i betonowania, wystarczy osadzenie nadproża na konstrukcji muru, możliwość bezpośredniego kontynuowania robót - nie ma potrzeby przestoju na czas wiązania betonu, ponieważ nadproże jest gotowym prefabrykatem. Zwykle wykonanie nadproża wymaga połączenia ze sobą kilku elementów nadprożowych (szerokość ściany jest większa od szerokości nadproża), połączenie to wykonuje się poprzez naniesienie spoiny klejowej na całej długości elementu.

Podczas montażu belek nadprożowych - zbrojonych należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie. Ułożenie belki można skontrolować za pomocą doczepionej etykiety. Jeśli napisy na etykiecie są poziomo, belka jest prawidłowo zamontowana.

Przerwy dylatacyjne
Murowanie ścian działowych
Murowanie ścian poniżej poziomu terenu