Warunki załadunku


Warunki załadunku - Beton komórkowy

Wyroby (bloczki, płytki, nadproża i elementy ścienne) z betonu komórkowego są materiałem konstrukcyjnym o wysokich walorach termoizolacyjnych i użytkowych, lecz wymagają od producenta i odbiorcy staranności oraz uwagi podczas załadunku, transportu, rozładunku i składowania. Wszystkie z w/w czynności należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

WYTYCZNE

1. Kierowców przebywających na terenie magazynów zakładów H+H, obowiązuje nakaz używania kamizelek odblaskowych, kasków oraz butów ochronnych.

2. Ruch pojazdów na terenie zakładów odbywa się wyłącznie po wytyczonych drogach we wskazanych kierunkach.

3. Załadunek wyrobów z betonu komórkowego na paletach w zakładach H+H Polska, odbywa się mechanicznie, przy użyciu wózka widłowego (bokiem).

4. W trakcie załadunku kierowca ma obowiązek przebywać w takim miejscu, w którym będzie bezpieczny i widoczny dla operatora wózka widłowego dokonującego załadunku.

5. Ilość i wagę ładunku należy dopasować do nośności środka transportu. Załadunek odbywa się pod nadzorem kierowcy, który ma wpływ na rozmieszczenie ładunku na pojeździe.

6. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie wyrobów podczas transportu oraz ubezpieczenie wyrobów na czas transportu spoczywa po stronie przewoźnika. „Instrukcja zabezpieczenia ładunku"- znajduje się w każdym Biurze Obsługi Klienta (BOK) oraz na stronie internetowej H+H Polska. Po zakończeniu załadunku kierowca ma obowiązek zabezpieczyć wyroby przed przemieszczaniem za pomocą pasów i narożników.

Ciężarówka - przykład poprawnego załadunku

Ciężarówka - poprawny załadunekPasy/spięcie - poprawny załadunek

 

7. Kierowca ma obowiązek okazania pracownikowi ochrony: rodzaju i ilości wywożonego ładunku oraz sposobu jego właściwego zabezpieczenia. Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku będzie odnotowane na WZ (dla „loco"-FCA).

8. Rozładunek palet powinien odbywać się wózkiem widłowym (bokiem) lub innym urządzeniem o udźwigu adekwatnym do podnoszonego ciężaru, wyposażonym w specjalny chwytak. Rozładunek należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia wyrobów.

9. Rozładunek za pomocą pasów transportowych jest niedozwolony, może spowodować uszkodzenia wyrobów a materiał tak rozładowywany nie będzie podlegał reklamacji.

Niepoprawny rozładunek

10. Przechowywanie

  • Wyroby z betonu komórkowego muszą być przechowywane na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu, odizolowane od bezpośredniego kontaktu z gruntem i wilgocią.
  • Wszystkie wyroby z betonu komórkowego, składowane na „wolnym powietrzu", powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
  • Palety z betonem komórkowym składować ustawiając maksymalnie po dwie w pionie (jedna na drugiej).

Warunki załadunku - Silikaty

Silikatowe elementy murowe pakuje się na palety drewniane i zabezpiecza firmową folią termokurczliwą. Na foli umieszczona jest etykieta z informacją o produkcie.

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu.

Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinien odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków).

Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna być równa i płaska. Jeżeli teren jest utwardzony istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i rodzaju nawierzchni, ale nie więcej niż 4 warstwy.

Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu robót murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego może być przydatny ręczny wózek widłowy tzw. „paleciak”. Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

Przydatne dokumenty
Cennik
Kontakt do Doradców Sprzedaży
Kontakt do Działu Obsługi Klienta