Izolacja cieplna

Izolacyjność termiczna

(wg PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania)

Energooszczędność materiału można rozpatrywać w odniesieniu do kilku aspektów. Jednym z podstawowych jest wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody, który charakteryzuje właściwości cieplne przegrody i pozwala na ocenę izolacyjności termicznej materiału użytego do jej wzniesienia.

 

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K]

Jest to stosunek wielkości strumienia cieplnego przez pole powierzchni i przez różnicę temperatury otoczenia po obu stronach układu. Obliczeniowo jest to odwrotność sumy oporów cieplnych poszczególnych warstw danej przegrody i oporów przejmowania ciepła na jej powierzchniach zewnętrznej i wewnętrznej:


Ze względu na ochronę cieplną budynków i związanymi z nią kosztami ogrzewania należy dążyć do zapewnienia możliwie najniższych wartości współczynnika przenikania ciepła. Obowiązująca wartość współczynnika przenikania ciepła wynikająca z Warunków Technicznych wynosi Umax ≤ 0,20.

Opór cieplny przegrody R [m2·K/W]

Jest to stosunek różnicy temperatury przez gęstość strumienia cieplnego. Opór przewodzenia ciepła przez przegrodę wyraża się stosunkiem grubości materiału przez jego współczynnika przewodzenia ciepła:

Zgodnie z powyższym wzorem opór cieplny zależy od rodzaju materiału (λ) oraz od jego grubości (d). Z uwagi na energooszczędność im wyższa wartość oporu cieplnego (a tym samym niższa wartość współczynnika przenikania ciepła), tym cieplejsza przegroda.

 

Analizując zagadnienie oporu cieplnego przegrody nie można pominąć wartości oporów przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej ściany.

 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej:

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej:

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)]

Jest to charakterystyczna dla każdego materiału właściwość fizyczna, informująca o jego zdolności do przewodzenia ciepła. Za najbardziej energooszczędne z punktu widzenia izolacyjności termicznej uznawane są materiały o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ.

Współczynnik przenikania ciepła w prawodawstwie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

Od 31 grudnia 2020 r. wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (przy temperaturze wewnętrznej ti ≥ 16˚C) nie może być większa niż UC(max) ≤ 0,20 W/(m2·K).


Izolacyjność termiczna ścian
wykonanych z H+H Betonu komórkowego

Beton komórkowy charakteryzuje się najniższymi wartościami współczynników przewodzenia ciepła (współczynnik przewodzenia ciepła jest tym niższy im mniejsza jest gęstość betonu komórkowego) spośród wszystkich rodzajów elementów murowych dostępnych na rynku.

Jest to wynikiem porowatej struktury wewnętrznej materiału: w ogromnej ilości kulistych porów uwięzione jest powietrze - najlepszy izolator cieplny. Z tego powodu w Systemie Budowy H+H niższymi wartościami współczynników przenikania ciepła charakteryzują się przegrody zbudowane z betonu komórkowego.

Współczynnik przenikania ciepła UC
rekomendowanych produktów H+H

bez docieplenia i z zastosowaniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej lub styropianu - λ = 0,04 [W/(m·K)]


  1. W obliczeniach współczynnika Uc uwzględniono wpływ poprawek przy założeniach: warstwa izolacji termicznej wykonywana w sposób ciągły, z łączeniem na zakład, łączniki mechaniczne do mocowania izolacji termicznej z polipropylenu o średnicy całkowitej 10 mm, w rozstawie 4 szt./m2, przebijające całkowicie warstwę izolacji.
  2. Ściana wewnętrzna spełniająca WT 2023 UC(max) ≤ 1,00 W/(m2·K) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy.
  3. Ściana przyległa do szczelin dylatacyjnych spełniająca WT 2023 UC(max) ≤ 0,70 W/(m2·K) niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny.