Izolacyjność akustyczna
i parametry akustyczne ściany

Izolacyjność akustyczna to zdolność poszczególnych elementów budynku do zapobiegania przenoszeniu się dźwięków zewnętrznych i wewnętrznych.


RW - wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej przegrody wyznaczony w warunkach laboratoryjnych na podstawie charakterystyki w funkcji częstotliwości w przedziale 100 – 3150 Hz [dB] (16 pomiarów)

C - widmowy wskaźnik adaptacyjny dla widma płaskiego (np. dla hałasów wewnętrznych bytowych) [dB]

Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny przy przewadze niskich częstotliwości (np. dla hałasów pochodzących od komunikacji drogowej) [dB]


Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej dla przegrody wewnętrznej w budynku:


Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej dla przegrody zewnętrznej w budynku:


Dla niektórych ścian (np. ściany bez drzwi, oddzielające poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu w budynkach wielorodzinnych) zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 należy wprowadzać korektę wyników badań laboratoryjnych –2dB, mającą charakter „współczynnika bezpieczeństwa akustycznego”:


Według metody szacunkowej wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej na dźwięki powietrzne oblicza się z wzoru:

 

Wartość poprawki Ka zależy od:

  • izolacyjności akustycznej przegrody
  • rodzaju przegród bocznych
  • rodzaju węzłów
  • geometrii
  • wymiarów ścian i pomieszczeń

i może być wyznaczona przy pomocy Asystenta Projektanta H+H,
zgodnie z normą PN-EN ISO 12354-1:2017-10.

 

Wybór odpowiedniego wskaźnika do oceny izolacyjności akustycznej przegrody jest determinowany przez rodzaj częstotliwości hałasu, które na nią oddziałują. Wskaźnik RA,1 jest analizowany dla przegród, na które oddziałują hałasy średnio oraz wysoko częstotliwościowe (zwykle przegrody wewnętrzne budynku). Natomiast wskaźnik RA,2
jest uwzględniany przy ocenie przegród narażonych na działanie hałasów niskich częstotliwości (zwykle ściany zewnętrzne).

Ściany zewnętrzne
- wymagania wg PN-B-02151-3:2015

W celu sprawdzenia wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej konieczne jest określenie przez projektanta wymagań. Wymagania należy określić na podstawie poziomu hałasu na zewnątrz projektowanego budynku, parametrów pogłosowych pomieszczenia oddzielonego analizowaną ścianą od środowiska zewnętrznego oraz założonego poziomu odniesienia (określającego, jaki poziom hałasu dopuszczamy w pomieszczeniu przy uwzględnieniu miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego). Wymagania należy sprawdzić oddzielnie dla pory dnia i pory nocy, a następnie jako wymaganą wartość izolacyjności akustycznej należy przyjąć tę wartość wskaźnika R’A,2, która jest większa.

Niezależnie od wyniku obliczeń izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie może być mniejsza od wartości poniżej:

R’A,2 = 25 dB – hole i pomieszczenia recepcji w hotelach, korytarze i pomieszczenia rekreacyjne w szkołach, sale konsumpcyjne kawiarni i restauracji, sale wystawowe oraz pomieszczenia do zajęć sportowych i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu

R’A,2 = 30 dB – pozostałe pomieszczenia

 

Ściany wewnętrzne
- wymagania wg PN-B-02151-3:2015Izolacyjność akustyczna
w Systemie Budowy H+H


Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych w największym stopniu jest determinowana przez gęstość objętościową przegrody (tj. masę przegrody). Im większa gęstość objętościowa tym lepiej przegroda chroni przed przenoszeniem niepożądanych dźwięków (przegrodę trudniej wprowadzić w rezonans).

Z tego powodu w Systemie Budowy H+H wyższymi wartościami wskaźników izolacyjności akustycznej charakteryzują się przegrody zbudowane z elementów wapienno-piaskowych.

 

Izolacyjność akustyczna wybranych produktów
H+H Silikaty i H+H Beton komórkowy

* Wartości izolacyjności akustycznej ścian z wypełnionymi spoinami pionowymi oraz wykończonymi gładziami cienkowarstwowymi.

Uzupełnienie informacji do zestawienia wskaźników izolacyjności akustycznej.

Powyższe wskaźniki dotyczą przegród wzniesionych bez wypełnienia spoiny pionowej dla połączeń pióro-wpust oraz z wypełnieniem spoiny pionowej dla elementów o gładkiej powierzchni czołowej oraz paneli H+H Tempo PRO. Jednocześnie wypełnienie spoiny pionowej dla elementów o geometrii pióro-wpust nie spowoduje obniżenia izolacyjności akustycznej ściany. Aby uzyskać projektowe wskaźniki RA,1,R lub RA,2,R należy od wartości tabelarycznych (odpowiednio RA,1 lub RA,2 ) odjąć 2 dB.
Raporty z laboratoryjnych pomiarów izolacyjności akustycznej produktów objętych badaniami udostępniamy na życzenie za pośrednictwem Działu Doradztwa Technicznego.
Wybierz Doradcę