Grupa Prefabet S.A.
ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000025719
NIP: 8120005263
REGON: 670854134
Kapitał zakładowy: 5 544 000 zł (wpłacony w całości)

 

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

 

Data    Dokument    Pobierz
30 września 2020   Wezwanie do złożenia dokumentów akcji