Akustyka

Izolacyjność akustyczna, to zdolność poszczególnych elementów budynku do zapobiegania przenoszeniu się dźwięków zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Rw  - wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej przegrody wyznaczony w warunkach laboratoryjnych na podstawie charakterystyki w funkcji częstotliwości w przedziale 100 – 3150 Hz [dB] (16 pomiarów)
C - widmowy wskaźnik adaptacyjny dla widma płaskiego (np. dla hałasów wewnętrznych bytowych) [dB]
Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny przy przewadze niskich częstotliwości (np. dla hałasów pochodzących od komunikacji drogowej) [dB]

Akustyka - Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej dla przegrody wewnętrznej w budynku
RA,1 = Rw+ C [dB]

Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej dla przegrody zewnętrznej w budynku
RA,2 = Rw + Ctr [dB]

Dla niektórych ścian (np. ściany bez drzwi, oddzielające poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu w budynkach wielorodzinnych) zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10 należy wprowadzać korektę wyników badań laboratoryjnych - 2 dB, mającą charakter „współczynnika bezpieczeństwa akustycznego”
RA,1,R = RA1 – 2 dB
RA,2,R = RA2 – 2 dB


Według metody szacunkowej (Poradnik ITB nr 406/2005) wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej na dźwięki powietrzne oblicza się ze wzoru:

R’A,1 ≥ RA,1,R - Ka

Wartość poprawki Ka zależy od: izolacyjności akustycznej przegrody, rodzaju przegród bocznych, rodzaju węzłów, geometrii, wymiarów ścian i pomieszczeń. Wartości poprawki Ka dla konkretnych rozwiązań podane są w Poradniku ITB 406/2005.
Wybór odpowiedniego wskaźnika do oceny izolacyjności akustycznej przegrody jest determinowany przez rodzaj częstotliwości hałasu, które na nią oddziałują. Wskaźnik RA,1 jest analizowany dla przegród, na które oddziałują hałasy średnio oraz wysoko częstotliwościowe (zwykle przegrody wewnętrzne budynku). Natomiast wskaźnik RA,2 jest uwzględniany przy ocenie przegród narażonych na działanie hałasów niskich częstotliwości (zwykle ściany zewnętrzne).


ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - WYMAGANIA wg PN-B-02151-3:2015

W celu sprawdzenia wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej konieczne jest określenie przez projektanta wymagań. Wymagania należy określić na podstawie poziomu hałasu na zewnątrz projektowanego budynku, parametrów pogłosowych pomieszczenia oddzielonego analizowaną ścianą od środowiska zewnętrznego oraz założonego poziomu odniesienia (określającego, jaki poziom hałasu dopuszczamy w pomieszczeniu przy uwzględnieniu miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego). Wymagania należy sprawdzić oddzielnie dla pory dnia i pory nocy, a następnie jako wymaganą wartość izolacyjności akustycznej należy przyjąć tę wartość wskaźnika R’A,2,  która jest większa.

Niezależnie od wyniku obliczeń izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie może być mniejsza od wartości poniżej:

R’A,2 = 25 dB – hole i pomieszczenia recepcji w hotelach, korytarze i pomieszczenia rekreacyjne w szkołach, sale konsumpcyjne kawiarni i restauracji, sale wystawowe oraz pomieszczenia do zajęć sportowych i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

R’A,2 = 30 dB – pozostałe pomieszczenia.


ŚCIANY WEWNĘTRZNE - WYMAGANIA wg PN-B-02151-3:2015

Akustyka - Izolacyjność akustyczna

Akustyka - Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna w Systemie H+H

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych w największym stopniu jest determinowana przez gęstość objętościową przegrody (tj. masę przegrody).
Im większa gęstość objętościowa tym lepiej przegroda chroni przed przenoszeniem niepożądanych dźwięków (przegrodę trudniej wprowadzić w rezonans).
Z tego powodu w Systemie H+H wyższymi wartościami wskaźników izolacyjności akustycznej charakteryzują się przegrody zbudowane z elementów wapienno-piaskowych.


Izolacyjność akustyczna H+H Beton komórkowy

Akustyka - Izolacyjność akustyczna

Akustyka beton komórkowy

Za wyjątkiem bloczków o gęstości 800 wartości dotyczą ścian obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym gr. 10 mm, jednak grubości ścian podano bez tynku.
Dla gęstości 800 wartości dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm.

Izolacyjność akustyczna H+H Silikaty

Rodzaj elementu murowego

Grubość ściany bez tynku

Wartości wskaźnika RA,1 (ściany wewnętrzne) w dB, w zależności od rodzaju tynku

Wartości wskaźnika RA,2 (ściany zewnętrzne) w dB, w zależności od rodzaju tynku

[mm]

cementowo-wapienny o grubości 12 mm

gipsowy o grubości 10 mm

cementowo-wapienny o grubości 12 mm

gipsowy o grubości 10 mm

H+H Silikat N6,5

65

42

41

39

38

H+H Silikat N8

80

43

42

40

39

H+H Silikat N12

120

47

46

43

42

H+H Silikat A12

49

48

45

44

H+H Silikat N15

150

50

49

46

45

H+H Silikat N18

180

51

47

H+H Silikat NP18

51

48

H+H Silikat NA18 20-2000

55

51

H+H Silikat NA18 25-2200

56

52

H+H Silikat A18

57

54

H+H Silikat A18 PLUS

58

55

H+H Silikat N24

240

54

50

H+H Silikat NP24

55

51

H+H Silikat NA24 20-1800

56

52

H+H Silikat NA24 20-2000

57

53

H+H Silikat N25

250

55

52

H+H Silikat NP25

57

53

H+H Silikat A25

58

55

H+H Silikat A25 PLUS

60

56


Powyższe wskaźniki dotyczą przegród wzniesionych bez wypełnienia spoiny pionowej dla połączeń pióro-wpust (wszystkie elementy oznaczone jako N, NA oraz NP) oraz z wypełnieniem spoiny pionowej dla elementów o gładkiej powierzchni czołowej (elementy oznaczone jako A). Wypełnienie spoiny pionowej dla elementów o geometrii pióro-wpust nie spowoduje obniżenia izolacyjności akustycznej ściany.

Kontakt do Doradców Technicznych
Wytrzymałość
Izolacja cieplna
Ognioodporność
ASYSTENT_PROJEKTANTA - proste narzędzie do skomplikowanych obliczeń akustycznych i cieplnych