H+H Silikaty S.A.
ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000829009
NIP: 7582016208
REGON: 551182827
Kapitał zakładowy: 14 950 000 zł (wpłacony w całości)

 

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

 

Data    Dokument    Pobierz
19.05.2020   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

08.07.2020

  Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji  

30.09.2020   Wezwanie do złożenia dokumentów akcji  

19.10.2020   Plan połączenia H+H Polska i H+H Silikaty      
28.10.2020   Wezwanie do złożenia dokumentów akcji nr 2