Zbrojenie muru z silikatów

Zakres stosowania muru z niewypełnionymi spoinami pionowymi ogranicza się do ścian, w których występują wyłącznie naprężenia ściskające. W tych fragmentach murów, w których przewiduje pojawienie się większych naprężeń rozciągających zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie najlepiej jest wykonać elementami systemu Murfor zgodnie z projektem budowlanym.
Prawidłowe zastosowanie zbrojenia pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy przerwami dylatacyjnymi, wzmocnienie fragmentów murów obciążonych siłami skupionymi, głównie poziomymi, parciem gruntu, nierównomiernym osiadaniem itp.

 

Strefa podokienna jest szczególnie narażona na zarysowania dlatego zaleca się ułożenie przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z prętów 2 Ø 6 oraz wypełnienie spoin pionowych zaprawą.

Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm oraz zapewnieniu jego odpowiedniego rozmieszczenia. Należy zwrócić uwagę na otulinę, długość zakotwień, połączeń poszczególnych elementów zbrojenia- głównie w narożnikach ścian.

W ścianach wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprożami.

WYKONAWCA

Pliki do pobrania

Łączenie ścian z silikatów
Wiązanie elementów murowanych
Przerwy dylatacyjne