Specyfikacja techniczna robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych wykonanych z bloczków z betonu komórkowego H+H przewidzianych do wykonania robót budowlanych.

Niniejsza specyfikacja może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z bloczków z betonu komórkowego H+H przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace wiązane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu budowy.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloczków z betonu komórkowego H+H.

WYKONAWCA

Pliki do pobrania

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych
Formularz zamówienia narzędzi