ochrona

Ochrona przed wilgocią. Sposoby zabezpieczania elementów murowych narażonych na działanie wilgoci

Elementy murowe nie powinny być narażone na nadmierne oddziaływanie wilgoci. Już w trakcie składowania materiałów na placu budowy, przed ich wmurowaniem, należy zadbać, aby były one ochronione przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. To założenie dotyczy również gotowych przegród – muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób, aby na etapie eksploatacji nie ulegać zawilgoceniu. Jak zabezpieczać elementy murowe przed nadmiernym zawilgoceniem?

Ochrona składowanych materiałów przed wilgocią
Przechowując na placu budowy materiały przeznaczone do murowania ścian i innych elementów budynku, należy zadbać nie tylko o to, by były one zabezpieczone przed kradzieżą czy znaczącymi wahaniami temperatur, ale również przed wilgocią.

Powierzchnia, na której składowane są palety z elementami murowymi, powinna być równa i płaska oraz nienarażona na zalanie wodą w przypadku intensywnych opadów (powodzi) czy podczas odwilży. Rozpakowane i niewbudowane materiały powinny być zabezpieczone folią. W przypadku nierozpakowanych palet z materiałami murowymi zwykle wystarczające zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych stanowi pokrycie materiału folią termokurczliwą na paletach, które następuje jeszcze u producenta, na końcowym etapie produkcji materiału.

Szkody wyrządzone przez wilgoć
Materiały ścienne stosowane do wykonywania konstrukcji murowych, narażone na nadmierne oddziaływanie wilgoci mogą wykazywać obniżenie parametrów fizycznych. Szkodliwy wpływ zawilgocenia może spowodować m.in. zwiększenie przewodności cieplnej czy też obniżenie cech wytrzymałościowych. Długotrwałe zawilgocenie murów wpływa również niekorzystnie na ich trwałość.

Dopuszczalne klasy ekspozycji dla elementów Systemu Budowy H+H
Klasą ekspozycji zgodnie z normą PN-EN 1996-2 nazywamy warunki mikro ekspozycji konstrukcji murowej. Przy projektowaniu konstrukcji murowej należy wziąć pod uwagę wpływ warunków, w jakich będzie ona użytkowana.

Beton komórkowy zgodnie z w/w normą może być stosowany w klasach MX1 – MX3.2. w klasach MX1 oraz MX2.1 można stosować beton komórkowy bez dodatkowych zaleceń, natomiast w klasach MX2.2 – MX3.2 stosować można betony komórkowe o klasie gęstości 400 (i wyższej).

Podobnie jest w przypadku silikatów. Elementy silikatowe można bez dodatkowych ograniczeń stosować w klasach MX1 – MX2.2, natomiast w klasach ekspozycji MX3.1 oraz MX3.2 stosować można elementy silikatowe odporne na zamrażanie/rozmrażanie.

Niezależnie jednak od zastosowanego materiału murowego, konstrukcje murowe narażone na zawilgocenie należy chronić przed niszczącym działaniem wody, rolę ochrony przejmuje hydroizolacja.

Ochrona dla nowo wybudowanego muru
Wznosząc ściany w niskich temperaturach, nowo wykonany mur należy bezwzględnie chronić przed mrozem oraz wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości zastosowanej zaprawy (właściwego związania muru). Nie wolno kontynuować murowania na przemarzniętym murze. Prace można wznowić dopiero wtedy, gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, że mur na całej swej grubości ma temperaturę dodatnią. Niedopuszczalne jest również murowanie z użyciem przemarzniętych materiałów.

Nowo wybudowany mur można chronić przed wilgocią i przemarzaniem z wykorzystaniem mat ocieplających zabezpieczających. Powinny one służyć również (w okresie występowania niskich temperatur) do zabezpieczenia składowanego, przeznaczonego do wmurowania materiału.

W przypadku przerwania robót na dłuższy czas lub w okresie występowania intensywnych i długotrwałych opadów deszczu należy przykryć folią górną powierzchnię wykonanego muru.

Ochrona ścian zewnętrznych przed wilgocią
Ściany zewnętrzne znajdujące się powyżej poziomu terenu są chronione przed działaniem wilgoci poprzez izolację termiczną, elewację czy też warstwy wykończeniowe i jest to dość skuteczna ochrona zabezpieczająca przed nadmiernym wnikaniem wilgoci do wnętrza elementów murowych.

Ochrona fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią
Bloczki silikatowe (a także elementy z betonu komórkowego wysokich klas gęstości) mogą być wykorzystywane do murowania ścian piwnic. Mają wysoką odporność na korozję biologiczną i chemiczną oraz dużą trwałość.

Zgodnie ze sztuką budowlaną, każdą ścianę znajdującą się poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć przed wilgocią. W tym celu wykonuje się izolację przeciwwilgociową, której typ zależy od rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej. Izolacja pionowa ścian piwnic i fundamentów powinna być jednym z rozwiązań systemowych.

Zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej, należy wykonać warstwę izolacji poziomej w najniższej spoinie wspornej, co uniemożliwi przenikanie wilgoci z fundamentu do muru. Przy doborze odpowiedniej izolacji poziomej oraz sposobu jej wykonania powinno się uwzględnić możliwe oddziaływania poziome na mur, takie jak np. parcie gruntu czy obciążenia ruchome na poziomie terenu. Konieczne jest także wyeliminowanie możliwości poślizgu w warstwie izolacji poziomej

 

 

Różne konstrukcje ścian zewnętrznych
Dźwięki w budynku. Jakie są różnice pomiędzy dźwiękami powietrznymi a uderzeniowymi?
Grubości spoin tradycyjnej oraz cienkowarstwowej. Jakie są? Dlaczego należy ich przestrzegać?
Czy należy zbroić nadproża nad otworami drzwiowymi?