Łączenie ścian z betonu komórkowego

Połączenia ścian, wykonywanie narożników czy łuków z betonu komórkowego są czynnościami prostymi i nieskomplikowanymi. W przypadku wykonywania ścian zewnętrznych należy pamiętać, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się między sobą gwarantując zachowanie wiązania murarskiego tj. o co najmniej 96 lub 100 mm odpowiednio dla wysokości elementów 240 lub 250 mm (przewiązanie murarskie powinno wynosić co najmniej 0,4 wysokości elementu murowego). Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany nie mogą być krótsze niż 150 mm (rys.1.).

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 1. Minimalne przesunięcie bloczków w przewiązaniu bloczków w murze

Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego łączy się za pomocą tradycyjnego przewiązania murarskiego, z reguły wprowadzając bloczki łączące na całą grubość ściany łączonej (rys. 2.). Takie łączenie pozwala na szybkie wykonania przewiązania murarskiego w którym nie występują mostki termiczne. Bloczki układa się naprzemiennie. Pierwszą warstwę bloczków wykonuje się na długości ściany, a ścianę wewnętrzną układa się na styk z wypełnieniem spoiny pionowej, przylegającej do ściany. Kolejną warstwę układa się z przewiązaniem do ściany zewnętrznej na pełną jej głębokość, pamiętając również o wykonaniu spoiny pionowej bloczków przylegających do ściany wewnętrznej.

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 2. Tradycyjne wiązanie murarskie bloczków z betonu komórkowego H+H

Kolejnym prawidłowym połączeniem jest łączenie ścian przy wprowadzeniu bloczka w strefę złącza na głębokość nie mniejszą niż 150 mm. Odpowiednio przycięte bloczki ściany zewnętrznej pozwalają wprowadzić bloczki ściany wewnętrznej na odpowiednią głębokość (rys.3.).

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 3. Przewiązania bloczków na 15 cm w głąb ściany

 

Trzecim sposobem wykonania przewiązania murarskiego jest murowanie bloczków na styk bez przewiązania bloczków (rys. 4.). Do połączenia ścian służą łączniki ze stali nierdzewnej, powinny być usytuowane w osi ściany dochodzącej w ilości co najmniej 5 sztuk na wysokość kondygnacji (średnio w co drugiej warstwie).

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 4 Połączenia ścian metodą na styk

Ścianki działowe (rys. 5.) wykonuje się zwykle z bloczków z betonu komórkowego H+H o grubości 115, 120 mm i z reguły muruje się je po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Ściany działowe z betonu komórkowego H+H łączy się ze ścianami konstrukcyjnymi na styk (rys 5.), tzn. bez przewiązania bloczków, stosując łączniki ze stali nierdzewnej w ilości minimum 5 sztuk na wysokość kondygnacji mieszkaniowej. Łączniki te wmurowuje się do połowy ich długości w trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych. W przypadku, gdy ścianka działowa ma być wykonana później lub nie wiemy, jaki będzie rozkład pomieszczenia należy wykorzystać łączniki stalowe wygięte w kształt litery „L”. Następnie łączniki te mocuje się do ściany za pomocą kołka rozporowego tak, aby trafiały w spoinę pomiędzy bloczkami. Ścianek działowych nie powinno się murować na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę szerokości do 30 mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki szczeliny należy wypełnić materiałem trwale elastycznym.

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 5 Połączenia ścianki działowej

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Łączenie ścian z betonu komórkowego H+H

Murowanie ścian działowych
Murowanie ścian poniżej poziomu terenu
Murowanie w warunkach zimowych