Wytrzymałość

Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk (wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05):

- dla murów wykonanych na zaprawie zwykłej lub lekkiej

Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie

- dla murów ze spoinami cienkimi z elementów silikatowych oraz elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego fb ≥ 2,4 MPa

Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie

-dla murów ze spoinami cienkimi z autoklawizowanego betonu komórkowego fb < 2,4 MPa

gdzie:
fb – znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskaniem

fm – wytrzymałość zaprawy murarskiej na ściskanie
K – współczynnik (tab. NA.5)

Wartość współczynnika KWartość współczynnika K

Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fd (wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05):

Wartość współczynnika γM
Wartość współczynnika γM

Klasa wykonania robót jest zakładana przez projektanta:

Klasa A – gdy roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem mistrza murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy wytwarzane są na budowie, kontroluje się dozowanie składników, a także wytrzymałość zaprawy, a jakość robót kontroluje inspektor nadzoru inwestorskiego

- Klasa B – gdy warunki określające klasę A są nie spełnione; w takim przypadku nadzór nad jakością robót może wykonywać osoba odpowiednio wykwalifikowana, upoważniona przez wykonawcę

Wytrzymałość w Systemie H+H
Skład surowcowy oraz proces produkcji elementów silikatowych (zwarta, masywna struktura wewnętrzna – „sztuczny kamień”) pozwala otrzymać elementy murowe charakteryzujące się najwyższą wytrzymałością na ściskanie spośród materiałów budowlanych wykorzystywanych do wznoszenia ścian murowanych. Wysokie wytrzymałości umożliwiają wznoszenie budynków o wysokości nawet do kilkunastu kondygnacji, bez potrzeby wzmacniania elementami żelbetowymi (odpowiednią sztywność konstrukcji budynku zapewnia się poprzez prawidłowe wykonanie połączeń ścian i sztywność stropów). Duża wytrzymałość pozwala również na projektowanie dużych przestronnych pomieszczeń bez konieczności znacznego pogrubiania ścian. Poszukując najwyższych klas wytrzymałości System H+H oferuje materiały  oferty H+H Silikaty.

H+H Beton komórkowy

H+H Beton komórkowy

H+H Beton komórkowy

H+H Beton komórkowy

H+H Silikaty

H+H Silikaty

Informacje uzupełniające do tabeli:
Wytrzymałość obliczeniową wyznaczono dla zaprawy projektowanej oraz klasy wykonania robót A.
W przypadku zaprawy przepisanej lub klasy wykonania robót B, wartość wytrzymałości będzie niższa od podanej w tabeli.

Płaskie belki nadprożowe dla standardu H+H Gold+, H+H Gold, H+H Silver

H+H Silikaty
 

Kontakt do Doradców Technicznych
Izolacja cieplna
Ognioodporność
Akustyka
ASYSTENT_PROJEKTANTA - proste narzędzie do skomplikowanych obliczeń akustycznych i cieplnych