Warunki załadunku, rozładunku i przechowywania wyrobów


H+H POLSKA
 

 1. Kierowców przebywających na terenie magazynów zakładów H+H, obowiązuje nakaz używania kamizelek odblaskowych, hełmów ochronnych, okularów ochronnych oraz butów ochronnych z podnoskiem.
 2. Ruch pojazdów na terenie zakładów odbywa się wyłącznie po wyznaczonych drogach we wskazanych kierunkach.
   
 3. Maksymalna dopuszczalna prędkość na terenie wszystkich Zakładów wynosi 10 km/h.
   
 4. Załadunek wyrobów  na paletach w zakładach H+H, odbywa się mechanicznie, przy użyciu wózka widłowego (załadunek odbywa się od strony bocznej pojazdu).
   
 5. W trakcie załadunku kierowca ma obowiązek przebywać w takim miejscu, w którym będzie bezpieczny i widoczny dla operatora wózka widłowego dokonującego załadunku (może to być miejsce wskazane przez operatora wózka widłowego).
   
 6. Ilość i wagę ładunku należy dopasować do nośności środka transportu. Załadunek odbywa się pod nadzorem kierowcy, który ma wpływ na rozmieszczenie ładunku na pojeździe.
   
 7. Instrukcja „WARUNKI ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU I PRZECHOWYWANIA WYROBÓW H+H POLSKA”- znajduje się w każdym Biurze Obsługi Klienta (BOK) oraz na stronie internetowej H+H Polska https://www.hplush.pl/warunki-zaladunku

  WYROBY H+H POLSKA - BETON KOMÓRKOWY

  Wyroby (bloczki, płytki, nadproża i elementy ścienne) z betonu komórkowego są materiałem konstrukcyjnym o wysokich walorach termoizolacyjnych i użytkowych, lecz wymagają od producenta, odbiorcy, staranności i uwagi podczas załadunku, transportu, rozładunku i składowania. Wszystkie z w/w czynności należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Wyroby z betonu komórkowego są pakowane na palety drewniane i zabezpieczane foliowym kapturem. Na palecie umieszczona jest etykieta z informacją o produkcie.
   
 8. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie wyrobów podczas transportu oraz ubezpieczenie wyrobów na czas transportu spoczywa po stronie przewoźnika. Po zakończeniu załadunku kierowca ma obowiązek zabezpieczyć wyroby za pomocą pasów i narożników w taki sposób, aby ładunek nie miał możliwości przemieszczania się podczas transportu.


   
 9. Kierowca ma obowiązek okazania pracownikowi ochrony: rodzaju i ilości wywożonego ładunku oraz sposobu jego właściwego zabezpieczenia. Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku będzie odnotowane na WZ (dla „loco”-FCA).
   
 10. Rozładunek palet powinien odbywać się wózkiem widłowym (z boku pojazdu) lub innym urządzeniem o udźwigu adekwatnym do podnoszonego ciężaru, wyposażonym w specjalny chwytak. Rozładunek należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia wyrobów.


   
 11. Rozładunek za pomocą pasów transportowych jest zabroniony, ponieważ może spowodować uszkodzenia wyrobów oraz palet, które nie będą podlegały reklamacji.

 12. Przechowywanie:
  - Wyroby z betonu komórkowego muszą być przechowywane na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu, odizolowane od bezpośredniego kontaktu z gruntem i wilgocią.
  - Wszystkie wyroby z betonu komórkowego, składowane na „wolnym powietrzu”, powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
  - Palety z betonem komórkowym należy ustawiać maksymalnie po dwie w pionie (jedna na drugiej).  WYROBY H+H POLSKA - SILIKATY
   
 13. Silikatowe elementy murowe pakuje się na palety drewniane i zabezpiecza folią termokurczliwą. Na foli umieszczona jest etykieta z informacją o produkcie.
   
 14. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie wyrobów podczas transportu oraz ubezpieczenie wyrobów na czas transportu spoczywa po stronie przewoźnika.
   
 15. Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu.


   
 16. Załadunek, rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinien odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków).
  Rozładunek za pomocą pasów transportowych jest zabroniony, ponieważ może spowodować uszkodzenia wyrobów, które nie będą podlegały reklamacji.


   
 17. Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna być równa, płaska i utwardzona. Istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i rodzaju nawierzchni, zaleca się aby ustawiać nie więcej niż 4 warstwy.


   
 18. Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet, aby nie utrudniały pracy, przejść i przejazdów na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu robót murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego może być przydatny ręczny wózek widłowy tzw. „paleciak”. Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

Powyższe nie wyczerpuje listy obowiązków związanych  z bezpieczeństwem, w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych niezwłocznie poinformuj Pracownika H+H!

Warszawa: 2021.03.11

 

 

 

Przydatne dokumenty
Cennik
Kontakt do Doradców Sprzedaży
Kontakt do Działu Obsługi Klienta