dzwieki w budynku

Dźwięki w budynku. Jakie są różnice pomiędzy dźwiękami powietrznymi a uderzeniowymi?


Ochrona przed hałasem to jedno z wymagań podstawowych stawianych budynkom. Cisza jest jedną z istotniejszych składowych wpływających na możliwość zapewnienia wnętrzom warunków do właściwego relaksu i regeneracji. Istnieją graniczne wymogi prawne, które muszą spełniać ściany obiektów, jednakże chcąc skutecznie ochronić wnętrza przed przenoszeniem się niepożądanych dźwięków warto wybrać te materiały ścienne, które zapewniają najwyższy poziom ochrony. Przykładem takich materiałów są silikaty z Systemu Budowy H+H.

Czym jest izolacyjność akustyczna?
Przez pojęcie izolacyjności akustycznej należy rozumieć pewną zdolność poszczególnych elementów budynku do zapobiegania przenoszeniu się dźwięków zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Izolacyjność akustyczną w przypadku ścian można rozumieć jako miarę tego jak skuteczną barierę dla przechodzenia dźwięków będzie ona stanowić, czyli jaki jest poziom hałasu przenoszącego się z jednej na drugą stronę przegrody.

Rozróżnienie dźwięków powietrznych i uderzeniowych
Dźwięki powietrzne i uderzeniowe wyodrębnione zostały ze względu na sposób powstawania dźwięku. Powietrzne dźwięki, jak sama nazwa wskazuje, powstają i rozprzestrzeniają się w powietrzu. Dźwięki materiałowe rozprzestrzeniają się w ośrodku stałym, poprzez oddziaływanie na ten ośrodek dźwięków powietrznych czy też drgań mechanicznych. Natomiast dźwięki uderzeniowe są rodzajem dźwięków materiałowych powstających w wyniku pobudzania do drgań stropu podczas jego użytkowania.

Z uwagi na taki podział dźwięków rozchodzących się w budynku również izolacyjność akustyczną można podzielić na izolacyjność od dźwięków powietrznych oraz izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

Jak izolować dom od dźwięków uderzeniowych i powietrznych?
Zarówno w przypadku dźwięków powietrznych jak i uderzeniowych wyróżnia się pośrednie i bezpośrednie przenoszenie dźwięku. Taki podział powoduje, że w budynku występuje bardzo wiele możliwych dróg przenoszenia dźwięków pomiędzy dwoma sąsiadującymi pomieszczeniami. Skuteczna ochrona przed hałasem, to składowa właściwego projektu, odpowiedniego doboru materiałów, a także, co bardzo istotne poprawnego wykonawstwa.

Zapewniana izolacyjność akustyczna przegród budowlanych jest uzależniona w największym stopniu od masy przegrody a więc gęstości objętościowej materiału tworzącego ścianę. Im będzie ona większa, tym lepiej przegroda będzie chroniła przed przenoszeniem niepożądanych dźwięków. W Systemie Budowy H+H najwyższą izolacyjnością akustyczną cechują się elementy wapienno-piaskowe. Dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony przed hałasem do realizacji obiektu należy wybrać elementy oznaczone jako A, które przeznaczone są do wznoszenia ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej (ich gęstość dochodzi do 2200 kg/m3). Jednakże już standardowe elementy silikatowe gwarantują wysoki poziom ochrony przed hałasem.

 

 

Grubości spoin tradycyjnej oraz cienkowarstwowej. Jakie są? Dlaczego należy ich przestrzegać?
Jakie niedoskonałości wykonania prac murarskich można korygować zaprawą?
Łączniki metalowe do konstrukcji murowych. Rodzaje i przeznaczenie.
Ochrona przed zarysowaniem. Jak murować, aby zminimalizować ryzyko powstania rys?