WT2021

Czy po zaostrzeniu współczynnika przenikania ciepła wciąż możliwe jest wznoszenie przegród jednowarstwowych?


Z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieniły się „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. To już trzecie zaostrzenie przepisów w zakresie granicznych współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych – wcześniejsze miały miejsce w 2014 i 2017 roku. Obecnie wszystkie nowo budowane obiekty muszą już spełniać bardziej rygorystyczne niż do tej pory poziomy izolacyjności termicznej. Czy wciąż możliwe jest wzniesienie ścian zewnętrznych jednowarstwowych spełniających wymagania WT 2021?

Zmiany wymagań cieplnych w Warunkach Technicznych
W odniesieniu do wymagań cieplnych Warunki Techniczne zaostrzały się w dwóch głównych zakresach: zmniejszania współczynnika przenikania ciepła elementów budynku, w tym ścian zewnętrznych czy dachów, a także zmniejszania zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną. Zmiany zachodziły cyklicznie od 2014 roku, osiągając swój poziom końcowy wraz z nastaniem 1 stycznia 2021 – co oznacza, że wytyczne zawarte w WT 2021 dotyczą wszystkich budynków, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane po 31 grudnia 2020 roku.

Jak zmieniał się poziom współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych?
Przed rozpoczęciem zmian, jeszcze w 2013 roku współczynnik U dla ścian zewnętrznych wynosił 0,30 W/(m2·K), pierwsza zmiana (WT 2014) obniżyła go do poziomu 0,25 W/(m2·K). Do końca 2020 roku obowiązywały poziomy WT 2017, zgodnie z którymi współczynnik przenikania dla ścian zewnętrznych mógł wynosić 0,23 W/(m2·K), a obecnie jest to już tylko 0,20 W/(m2·K). Czy w takich warunkach można jeszcze wznosić budynki mieszkalne o ścianach jednowarstwowych?

Jakie materiały ścienne wybrać na ściany jednowarstwowe?
Nawet przy zaostrzonym poziomie maksymalnego, dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła Umax dla ścian zewnętrznych wciąż można wykonywać je jako przegrody jednowarstwowe, choć niezbędny jest wybór materiałów o określonych parametrach.

Na ściany jednowarstwowe z powodzeniem można stosować bloczki H+H TERMO i H+H SUPERTERMO. Są to bloczki z betonu komórkowego najniższych gęstości, które charakteryzują się najniższymi poziomami współczynników przewodzenia ciepła. Dzięki czemu materiały te pozwalają murować ściany jednowarstwowe zewnętrzne o odpowiednio niskim poziomie współczynnika przenikania ciepła U.

Przy wykonywaniu ściany jednowarstwowej z bloczka SUPERTERMO H+H Gold+ o szerokości 420 mm można uzyskać ściany o współczynniku przenikania ciepła U=0,20 W/(m2·K). Nieco niższy będzie współczynnik U, gdy do murowania ściany jednowarstwowej wykorzystane zostaną bloczki H+H TERMO o szerokości 480 mm (0,19 W/(m2·K)). Najniższą wartość współczynnika przenikania ciepła osiągną ściany jednowarstwowe wzniesione z bloczków H+H Gold+ SUPERTERMO o szerokości 480 mm, dla których wynosi on zaledwie 0,17 W/(mK).

Reasumując po zaostrzeniu Warunków Technicznych 2021 ściany zewnętrzne wciąż można wykonywać jako jednowarstwowe. Jest to rozwiązanie gwarantujące możliwość szybkiego wznoszenia przegród zewnętrznych, eliminujące konieczność zakupu i montażu dodatkowych izolacji termicznych.

 

 

Jak dokładność wymiarowa elementów murowych ułatwia pracę ekipom murarskim?
Jak odczytywać parametry akustyczne produktów?
Zmiana WT 2021. Jak zachodzące od 2014 roku zaostrzanie przepisów wpłynęło na nowobudowane polskie budynki?
Czy H+H Silikat A25 to odwrócony Silikat A18? Dlaczego takie myślenie jest zgubne i co różni te dwa produkty?