Izolacyjność cieplna


Aby w obiektach zagwarantować należyty komfort termiczny, musi być zapewniona odpowiednia izolacyjność cieplna. Można ją zapewnić poprzez zastosowanie przy budowie lub w trakcie termomodernizacji odpowiednich materiałów, charakteryzujących się wysoką izolacyjnością termiczną.

Energooszczędność każdego materiału najłatwiej rozpatrywać poprzez jego wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Analiza współczynników przewodzenia ciepła wszystkich warstw tworzących przegrodę umożliwia określenie współczynnika przenikania ciepła ściany.

Współczynnik przenikania ciepła U to suma odwrotności oporów cieplnych poszczególnych warstw danej przegrody oraz odwrotności oporów przejmowania ciepła na jej powierzchniach zewnętrznej i wewnętrznej. Należy dążyć do zapewnienia możliwie jak najniższych wartości współczynnika przenikania ciepła, aby izolacyjność cieplna ścian była jak najlepsza. Istotną wartością przy ocenie izolacji cieplnej budynku jest opór cieplny przegrody R, czyli stosunek grubości warstwy do jej współczynnika przewodzenia ciepła.

Współczynnik przewodzenia ciepła określany jest symbolem lambdy λ i jest wartością charakterystyczną dla każdego materiału, informującą o jego zdolności do przewodzenia ciepła. Materiały najbardziej energooszczędne z punktu widzenia izolacyjności termicznej mają najniższy współczynnik lambda.

Jeśli budujesz ciepły dom, w którym izolacyjność termiczna ścian ma duże znaczenie, warto poszukać elementów ściennych charakteryzujących się niskimi wartościami λ. Wysoką izolacyjność termiczną zapewniają ściany, jakie nasi klienci wykonują z oferowanego przez naszą firmę H+H betonu komórkowego.

 

H+H Cienkowarstwowe zaprawy klejące
Ognioodporność w Systemie Budowy H+H
U-kształtki z betonu komórkowego – zalety i zastosowanie
Jakie budynki można wznosić z betonu komórkowego?