Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Niniejsze rozporządzenie przedstawia najaktualniejsze wymogi, jakim obecnie powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporządzenie zostało podpisane 5 lipca 2013 roku w Warszawie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

WYKONAWCA

Pliki do pobrania

Specyfikacja techniczna robót budowlanych
Formularz zamówienia narzędzi