Ogólne warunki współpracy

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Z PARTNERAMI HANDLOWYMI H+H Polska Sp. z o.o.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Słownik pojęć:
  1. Cennik – aktualny cennik produktów marki H+H Polska sp. z o.o. obowiązujący w dniu złożenia zamówienia, dostępny na stronie internetowej http://hplush.pl/cennik.
  2. Dostawca – H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 6;
  3. OWWH – Ogólne warunki współpracy handlowej z partnerami handlowymi H+H Polska sp. z o.o.;
  4. Partner handlowy – przedsiębiorca, który na podstawie dodatkowych indywidualnych ustaleń z Dostawcą, prowadzi sprzedaż Produktów;
  5. Produkty – produkty sprzedawane przez H+H Polska sp. z o.o.;
  6. Zamówienie – złożone przez Klienta, zgodnie z OWWH, w formie pisemnej oświadczenie zawierające wolę zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 1. OWWH dotyczą sprzedaży Partnerom handlowym Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Dostawcy. Stanowią one integralną część umów zawieranych pomiędzy Dostawcą i Partnerami handlowymi, jeżeli strony nie postanowią inaczej. Każde odstępstwo od stosowania OWWH wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. OWWH mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

 

II. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów określone są Cenniku i są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Jeżeli nie wskazano inaczej, ceny obowiązują w PLN.

 2. Jeżeli na mocy odrębnej umowy strony nie postanowiły inaczej, obowiązuje cena podana w Cenniku, według stanu na dzień złożenia Zamówienia.

 3. Ceny dotyczą Produktów bez opakowania, za wyjątkiem Produktów z zakładu Żelisławice, sprzedawanych na paletach jednorazowych (bezpłatnych). Opakowania jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

 4. O wszelkich zmianach cen Dostawca zawiadamia Partnerów handlowych, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem.

 5. Za dostarczone wyroby Partner handlowy dokonuje płatności gotówką lub przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze, w terminie uzgodnionym indywidualnie z Partnerem handlowym. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy.

 6. W przypadku opóźnień w płatnościach  Partnera handlowego Dostawca wstrzyma realizację kolejnego złożonego przez Partnera handlowego zamówienia, do czasu dokonania stosownych płatności. Ponadto, Dostawca ma prawo w takim przypadku zmienić Partnerowi handlowemu warunki współpracy lub rozwiązać z nim współpracę.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Przy zamówieniach realizowanych przez Dostawcę minimalna ilość poszczególnych Produktów wynosi:

  1. dla wszystkich płytek i bloczków z betonu komórkowego – paleta;
  2. dla elementów uzupełniających z betonu komórkowego (belki nadprożowe, U-kształtki) – sztuka;
  3. dla cienkowarstwowych zapraw klejowych – worek.
 1. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub aplikacji mobilnej i określać co najmniej: dokładną nazwę i adres Partnera handlowego, nazwę Produktu, ilość, jednostkę miary, termin, sposób oraz miejsce dostawy (adres), numer oferty, ew. uwagi oraz być opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Partnera handlowego wraz z pieczątką imienną i firmową.

 2. Jeżeli miejscem dostawy Produktów jest inne miejsce niż adres Partnera handlowego, Partner handlowy zobowiązany jest wskazać dane osoby upoważnionej do odbioru (imię, nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość).

 3. Jeżeli realizacja Zamówienia w terminie wskazanym w Zamówieniu przez Partnera handlowego nie jest możliwa, Dostawca przedstawia najbliższy możliwy termin dostawy. Partner handlowy w terminie 2 dni roboczych zaakceptuje pisemnie (faxem) zaproponowany termin dostawy albo anuluje lub zmieni złożone Zamówienie.

 4. Partner handlowy do dnia dostawy ma prawo dokonać zmian w Zamówieniu lub je anulować. Zmian tych, Partner handlowy może dokonać wyłącznie w formie pisemnej, odpowiadającej formie Zamówienia (z oznaczeniem zamówienia, którego zmiany lub anulowanie dotyczą).

 5. Partner handlowy ma obowiązek dokonać rozładunku zamówionych Produktów w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu do miejsca przeznaczenia. Dostawca ma prawo obciążyć Partnera handlowego kosztami przestoju trwającego ponad 2 godziny.

 6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia takie jak: rozładunek Produktów w kilku miejscach, przepakowanie, przeładunek obciążają Partnera handlowego, o ile strony nie postanowią inaczej.

 7. Produkty dostarczane są na paletach zwrotnych, za wyjątkiem Produktów z zakładu Żelisławice, pakowanych na paletach jednorazowych (bezpłatnych). Dostawca fakturuje Odbiorcy dostarczone palety w cenach zgodnych z Cennikiem, zobowiązując się jednocześnie do ich odkupienia po cenach zgodnych z obowiązującymi cenami odkupu.

 8. Importowane produkty marki H+H Deutschland dostarczane są na paletach zwrotnych. Dostawca fakturuje odbiorcy dostarczone palety w cenie 42 PLN/szt., zobowiązując się jednocześnie do ich odkupienia w wyżej wymienionej cenie.

 9. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa dostarczana jest na paletach jednorazowych (bezpłatnych).

 10. Partner handlowy jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania dostarczonych Produktów pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku niezgłoszenia Dostawcy zastrzeżeń, co do stanu lub ilości Produktów, przyjmuje się że odbiorca otrzymał towar w stanie spisanym w liście przewozowym.

 11. Dostawca po odbiorze Produktów przez odbiorcę wystawia fakturę VAT, której oryginał przesyła pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 12. Wydanie towaru następuje z chwilą zakończenia rozładunku zamówionych Produktów i po potwierdzeniu na liście przewozowym zgodności dostawy z Zamówieniem.

 13. Z chwilą wydania Produktów odbiorcy, przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

 14. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostaw Produktów lub odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia „siły wyższej" (powódź, strajk, działania wojenne lub rozruchy, zarządzenia władz uniemożliwiające terminową realizację, awarie, braki wody, paliw, energii, pożar itp.). Dostawca powiadomi Klientów o ww. fakcie tak szybko, jak to jest rozsądnie możliwe i uzgodni nowe terminy dostaw.

 

IV. REKLAMACJE

 1. Dostawca gwarantuje, że Produkty będą posiadały parametry techniczne i użytkowe zgodne z podanymi w aktualnej na dzień sprzedaży deklaracji właściwości użytkowych.

 2. Reklamacje dotyczące Produktów należy zgłaszać do Dostawcy w formie pisemnej niezwłocznie – nie później niż w terminie 3 dni od daty stwierdzenia  nieprawidłowości.

 3. Reklamację uznaje się za zgłoszoną w momencie dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego reklamacji (w formie elektronicznej bądź papierowej) przez Odbiorcę do Biura Obsługi Klienta. Formularz zgłoszeniowy reklamacji znajduje się na stronie internetowej http://hplush.pl/formularz-reklamacyjny

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Dostawcę w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dostawca i Partner handlowy ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z OWWH oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wyroby zaginione lub uszkodzone w trakcie dostawy, jeżeli fakt ten nie został zgłoszony w formie protokołu różnic/uszkodzeń i nie został podpisany przez Partnera handlowego i Kierowcę realizującego dostawę.

 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu Produktów, niewłaściwego użytkowania Produktów oraz niewłaściwego składowania Produktów.

 4. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy wobec Partnerów handlowych ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty.

 5. We wszystkich działaniach marketingowych, promocyjnych i sprzedaży Partner handlowy może wykorzystywać znak firmowy słowno-graficzny H+H, jednakże każdorazowo powinien uzyskać od Dostawcy pisemną akceptację projektu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany OWWH wymagają formy pisemnej.

 2. W kwestiach nie określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy oraz w Umowie o Współpracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Ewentualne spory między Stronami rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Dostawcy.