Ognioodporność

Beton komórkowy H+H jest materiałem o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i termicznych w warunkach pożarowych. Z uwagi na reakcję na ogień zalicza się do klasy A1, czyli produktów niepalnych, nierozprzestrzeniających ogieńKlasy odporności ogniowej betonu komórkowego pozwalają praktycznie na nieograniczony zakres stosowania tego produktu w ścianach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, stanowiących elementy pasywnej ochrony przeciwpożarowej.

Klasyfikacja ogniowa ścian z betonu komórkowego H+H na podstawie raportu z badań Laboratorium Badań Ogniowych ITB.

Klasyfikacja ta dotyczy zarówno ścian otynkowanych jak i nieotynkowanych.

Klasyfikacja ogniowa ścian wg normy PN-EN 1996-1-2 „Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe” jest metoda danych tabelarycznych.

Norma określa minimalną grubością ścian nienośnych lub nośnych, wymaganą do uzyskania określonej odporności ogniowej.

Tabelę dla ścian nienośnych (kryterium EI).

Tabelę dotyczącą ścian oddzielających, nośnych, jednowarstwowych (kryterium REI).

Wymagane grubości ścian podano w przedziałach. Np. 60/100 oznacza, że klasę odporności ogniowej EI 120 osiąga ściana o grubości między 60 a 100 mm. Wybór grubości należy od interpretacji projektanta. Z punktu widzenia „bezpieczeństwa” projektowego można przyjąć górne wartości przedziałów. Dodatkowo podstawowe dane dotyczą ścian nieotynkowanych, a wartości w nawiasach - ścian z tynkiem o minimalnej grubości 10 mm.

Projektant
Kontakt do Doradców Technicznych
Wytrzymałość
Izolacja cieplna
Akustyka
Kalkulator